ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไชยวาน ม.13 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามใบประมาณราคากลางและแบบที่ อบต.บึงงามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง