ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแพง ม.1 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามใบประมาณราคากลางและแบบที่ อบต.บึงงามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง